Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

25. april 2017

OBVESTILO - preznenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015, v nadaljevanju Uredbe) določa, da prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE ter pretočnih greznic lahko izvaja le izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda.

Na območju Občine Gorenja vas-Poljane je to režijski obrat občine. Pogostost praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je najmanj enkrat na tri leta (redno praznjenje), pri malih komunalnih čistilnih napravah in nepretočnih greznicah je interval praznjenja lahko tudi krajši in je odvisen tudi njene zmogljivosti (glej navodila proizvajalca). Lastnik oz. upravljalec objekta je o rednem praznjenju predhodno obveščen, izredno praznjenje pa lahko naroči na tel št. 041 669 400. Čiščenje komunalnih odpadnih voda in blata se izvaja na ČN Gorenja vas.

Izjema pri zgoraj navedenem so objekti kmetijskega gospodarstva, ki sami poskrbijo za praznjenje in dodatno obdelavo komunalne odpadne vode iz greznice oz. blata iz male komunalne čistilne naprave oz pretočne greznice v okviru kmetijskega gospodarstva in sicer na način, da navedeno vsebino, zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico, skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu (razvoz gnojevke na svoje kmetijske površine). Odločitev o zagotavljanju navedenega in obvezo o izpolnitvi ravnanja skladno z zahtevami, poda nosilec kmetijskega gospodarstva z izjavo, ki jo predloži izvajalcu javne službe ob vsakokratni napovedi izvedbi storitve. Obrazec izjave je na voljo tudi na spletni strani občine.

Ob navedenem opozarjamo, da tudi kmetijskega gospodarstva ne smejo prazniti greznic objektov, ki niso sestavni del kmetijskega gospodarstva. Globa po 45. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS št. 52/2014) znaša 500 evrov za fizične osebe, 1.400 evrov za samostojne podjetnike in mala podjetja ter 2.500 evrov za velika in srednja podjetja.

To obvestilo je pripravljeno v smeri zahtev 25. člena Uredbe o obveznostih obveščanja uporabnikov javne službe. V primeru nejasnosti se lahko obrnete na Kristino Knific (045183122 ali kristina.knific@obcina-gvp.si).

Aktualno

Kontakt