Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Cenik

VRSTE STORITEV  POMEMBNIH ZA OBRAČUN STORITEV  GLEDE NA DOLOČBE ZAKONODAJE:

Skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki spadajo:

•             zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:

    • ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (LZF frakcije),
    • ločeno zbrane odpadne embalaže (LZF embalaža),
    • biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada  (BIOO) in
    • mešanih komunalnih odpadkov (MKO)

•             obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

•             odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

 

OBRAČUN STORITEV:

Storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada so obvezne storitve za vse stavbe brez urejenega hišnega kompostiranja, zato se jih zaračunava le uporabnikom teh storitev. Cene storitev so podane na spodnjem ceniku in se jih obračuna glede na volumen zabojnika.

Storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov), njihove obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so obvezne storitve za vse povzročitelje komunalnih odpadkov in embalaže.  Obračunava se jih po volumnu zabojnika oziroma tipizirane vreče za ostanek komunalnih odpadkov. Cene storitev so podane na spodnjem ceniku in se jih obračuna glede na volumen zabojnika  za ostanek komunalnih  odpadkov in število mesečnih zbiranj po urnikih.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitev obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

 

Podrobnosti  glede minimalnega volumna zabojnika in obračuna storitev so določene v Odloku o načinu opravljanja storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki (UR. l. RS št. 95/2002 in nadaljnje spremembe).

 

ODDAJA OBJEKTA V NAJEM: Uporabniki storitev  ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo so fizične in pravne osebe, ki so lastniki nepremičnine v kateri nastajajo odpadki. V primeru, da lastnik objekta stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec z izvajalcem javne službe dolžen skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

PLAČILO, UGOVOR NA RAČUN IN OPOMINJANJE: Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

 

DODATNE INFORMACIJE:

V primeru težav pri oskrbi se obrnite na Kristino Knific, tel. št. 5183123 ali 5183100.

V primeru nejasnosti na računu se obrnite na Ani Nedižavec, tel.: 5183108 ali 5183100.

 

CENIK: Zahteve za oblikovanje cen storitev določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017).

Cenik storitev obveznih GJS ravnanje s komunalnimi odpadki:

Priloge

Aktualno

Kontakt