Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Cenik storitev

VRSTE STORITEV, POMEMBNIH ZA OBRAČUN STORITEV GLEDE NA DOLOČBE ZAKONODAJE

Skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki spadajo:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:

    → ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (LZF frakcije),
    → ločeno zbrane odpadne embalaže (LZF embalaža),
    → biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIOO) in
    → mešanih komunalnih odpadkov (MKO)

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

 

OBRAČUN STORITEV

Storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada so obvezne storitve za vse stavbe brez urejenega hišnega kompostiranja, zato se jih zaračunava le uporabnikom teh storitev. Cene storitev so podane na spodnjem ceniku in se jih obračuna glede na volumen zabojnika.

Storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov), njihove obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so obvezne storitve za vse povzročitelje komunalnih odpadkov in embalaže.  Obračunava se jih po volumnu zabojnika oziroma tipizirane vreče za ostanek komunalnih odpadkov. Cene storitev so podane na spodnjem ceniku in se jih obračuna glede na volumen zabojnika  za ostanek komunalnih  odpadkov in število mesečnih zbiranj po urnikih.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitev obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Podrobnosti  glede minimalnega volumna zabojnika in obračuna storitev so določene v Odloku o načinu opravljanja storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki

 

ODDAJA OBJEKTA V NAJEM

Uporabniki storitev  ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo so fizične in pravne osebe, ki so lastniki nepremičnine v kateri nastajajo odpadki. V primeru, da lastnik objekta stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec z izvajalcem javne službe dolžen skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

 

PLAČILO, UGOVOR NA RAČUN IN OPOMINJANJE

Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

 

VEČ INFORMACIJ
- v primeru težav pri oskrbi: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22 ali (04) 518 31 00
- v primeru nejasnosti na računu: Ani Nedižavec, telefon: (04) 518 31 08 ali (04) 518 31 00

 

CENIK

Zahteve za oblikovanje cen storitev določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Cenik storitev obveznih GJS ravnanje s komunalnimi odpadki:

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt