Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Ravnanje z odpadki

Splošno o ravnanju z odpadki

V Občini Gorenja vas - Poljane je urejeno ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:
· Ostanek komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik/vrečka)
· Steklo (embalaža iz stekla)
· Papir (odpadni papir in embalaža iz papirja)
· Embalaža (mešana embalaža iz kovin, plastike, stiroporja in sestavljenih materialov)
· Kosovni odpadki (večji kosi odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi)
· Nevarni odpadki (nevarni odpadki in embalaža, ki je nevarni odpadek)
· Biološke odpadke kompostirajo gospodinjstva v hišnih kompostnikih

V letu 2002 je Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 95/02, 123/08 in 107/11 (v nadaljevanju Odlok). Z letom 2005 se je skladno z veljavno zakonodajo in s sprejetimi akti uvedel nov način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je pomenilo, da se je dotedanje plačevanje odpadkov, ki je bilo vezano na število oseb, nadomestilo s plačevanjem v odvisnosti od velikosti posode oz. vreče za odpadke in v odvisnosti od predvidenega števila mesečnih odvozov. Podrobnosti so razvidne iz Odloka.

Dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas - Poljane. Izvaja jo Režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane. V primeru, da v zvezi z odpadki potrebujete dodatne informacije, bi želeli zamenjati zabojnik, urediti oddajo odpadkov ali bi želeli izvedbo storitve reklamirati, pokličite na Občino Gorenja vas - Poljane Kristino Knific (tel. 04 51 83 122 ali 051 328 488), ki je odgovorna za področje odpadkov.


V primeru nejasnosti pokličite mag. Kristino Knific, tel. št.:  045183122 ali na e-mail:
kristina.knific@obcina-gvp.si


Podatke o spremembah pri oddaji odpadkov sporočite Ani Nedižavec, tel. št.: 045183108 ali na e-mail:
ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt