Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Cenik

OBRAČUN STORITEV:

Uporabnikom storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda  se zaračunava storitve odvajanja in čiščenja ter omrežnini za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Storitvi odvajanja in čiščenja se obračuna po porabi vode. 

Cene so podane v spodaj priloženem ceniku.

 

Omrežnina je mesečni strošek katerega znesek je odvisen od dimenzije obračunskega vodomera (števca za vodo). Zneski omrežnin po DN števcih so podani v spodaj objavljenem ceniku.

Posebnosti , ki jih določa 20. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

  • Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
  • Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.
  • V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

 

PORABA VODE:

Merjena poraba vode: Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej. V tekočem letu uporabniki plačujejo vodarino po akontaciji dejanske porabe vode v preteklem obračunskem oziroma odčitovalnem obdobju. Upravljavec praviloma najmanj enkrat letno ugotoviti dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja. Veliki uporabniki (letna poraba enaka ali večja od 1000 m3 vode) se lahko z upravljavcem dogovorijo tudi za drugačen obračun porabe vode (pogostejši odčitek stanja vodomera).

V kolikor ima kmetijsko gospodarstvo skupni hišni priključek za stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje (hlev), se pri obračunu storitev ne upošteva poraba vode v hlevu, če se ta ugotavlja z ločenim vodomerom za hlev.

Nemerjena poraba vode-stavba je priključena na javni vodovod: V primeru, če upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. V primeru, če še ni bilo nobenega obračuna oziroma obračunski vodomer še ni vgrajen, se za količino storitev upošteva mesečno:

– 7 m3 na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena;

– 3 m3 na glavo velike živine (GVŽ);

– 7 m3 na stavbo brez stalno prijavljenih prebivalcev.

S 1.6.2014 količina porabljene vode pri »odjemu brez števca« določi v skladu z 21. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Nemerjena poraba vode-stavba ni priključena na javni vodovod: poraba vode se določi kot zmnožek števila prebivalcev  (s stalnim in začasnim prebivališčem)  in dnevni porabi po osebi, ki je 150 l/dan.

 

ODDAJA OBJEKTA V NAJEM: V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

 

PLAČILO, UGOVOR NA RAČUN IN OPOMINJANJE: Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

 

DODATNE INFORMACIJE:

V primeru težav pri odvajanju komunalne odpadne vode  se obrnite na Boštjana Kočar (tel. št. 5183103 ali 5183100) ali  Kristino Knific (tel. št. 5183122 ali 5183100).

V primeru nejasnosti na računu se obrnite na Ani Nedižavec, tel.: 5183108 ali 5183100.

 

CENIK: Zahteve za oblikovanje cen storitev določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012).

Cenik storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda:

Priloge

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt