Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Obračun storitev in cenik

OBRAČUN STORITEV:

Uporabnikom storitev se zaračunava storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (sem spadajo tudi storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav)  ter navezujoče se omrežnine obračunava skladno s predpisi. Količina opravljenih storitev se ugotavlja:

  • po porabi vode po obračunskem vodomeru (stavbe, ki so priključene na javni vodovod in se poraba vode meri z obračunskim vodomerom)
  • po normirani porabi glede na zmogljivost priključka (stavbe, ki so priključene na javni vodovod in se poraba vode ne meri z obračunskim vodomerom)
  • glede na število stalno in začasno prijavljenih prebivalcev ob upoštevanju normirane porabe, ki znaša 0,15 m3/dan, prebivalec (stanovanjske stavbe, ki niso priključene na javni vodovod)

Cene storitev in omrežnin so podane v spodaj priloženih cenikih.

Omrežnina je mesečni strošek katerega znesek je odvisen od dimenzije obračunskega vodomera (števca za vodo). Zneski omrežnin po DN števcih so podani v spodaj objavljenem ceniku.

Posebnosti, ki jih določa 20. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

  • Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
  • Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.
  • V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

 

PORABA VODE:

Merjena poraba vode: Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej. V tekočem letu uporabniki plačujejo vodarino po akontaciji dejanske porabe vode v preteklem obračunskem oziroma odčitovalnem obdobju. Upravljavec praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja. Veliki uporabniki (letna poraba enaka ali večja od 1000 m3 vode) se lahko z upravljavcem dogovorijo tudi za drugačen obračun porabe vode (pogostejši odčitek stanja vodomera).

V kolikor ima kmetijsko gospodarstvo skupni hišni priključek za stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje (hlev), se pri obračunu storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ne upošteva poraba vode v hlevu, če se ta ugotavlja z ločenim vodomerom za hlev.

  

ODDAJA OBJEKTA V NAJEM: V primeru, da uporabnik stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec dolžan z upravljavcem skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

 

PLAČILO, UGOVOR NA RAČUN IN OPOMINJANJE: Uporabnik mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Upravljavec je dolžan račun poslati uporabnikom v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.

 

SPOROČANJE SPREMEMB POMEMBNIH ZA OBRAČUN STORITEV:

V primeru spremebe števila prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem je uporabnik storitev le to zavezan sporočiti v roku 15 dni po nastanku spremembe (28. člen Odloka).

Za osebe, ki uredijo začasno prebivališče na drugem naslovu za več kot 6 mesecev, je kot dokazilo potrebno posredovati pisno potrdilo o začasnem prebivališču (14. člen Uredbe o okoljski dajatvi, 21. člena Uredbe o metodologiji).

 

DODATNE INFORMACIJE:

V primeru težav pri odvajanju komunalne odpadne vode  se obrnite na Poldeta Oblaka (tel. št. 051667031) ali Igorja Kržišnika (tel. št. (04)5183102 ali 051338 995) ali  Kristino Knific (tel. št. (04)5183122 ali (04)5183100).

V primeru nejasnosti na računu se obrnite na Ani Nedižavec, tel.: (04)5183108 ali (04)5183100.

 

 

CENIK: Zahteve za oblikovanje cen storitev določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (link).

Cenik storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda:

Priloge

Aktualno

Kontakt