Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Oddelek za proračun, finance in računovodstvo

VODJA ODDELKA ZA PRORAČUN, FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Nada Dolinar
04 51 83 115
e-poštni naslov

PRORAČUN OBČINE, JAVNA NAROČILA
Jana Kristan
04 51 83 109; 031 708 595
e-poštni naslov

ŠOLSTVO, VRTCI, ŠPORT,
PRORAČUN IN RAČUNOVODSTVO KS

Anja Hren
04 51 83 104; 031 782 552
e-poštni naslov

KNJIGOVODSTVO OBČINE
Milena Primožič
04 51 83 110
e-poštni naslov

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
Anica Nedižavec
04 51 83 108
e-poštni naslov


Oddelek za proračun, finance in računovodstvo opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja javnih financ:

- priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
- vodenje finančnega in blagajniškega poslovanja ter računovodskih in knjigovodskih poslov,
- pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine,
- upravljanje finančnega premoženja občin,
- zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in občinske sklade,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za režijski obrat z ločenim vodenjem evidenčnega knjiženja prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata na posebnih kontih,
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za krajevne skupnosti,
- spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
- koordinacija nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
- spremljanje, analizirane in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in priprava mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
- spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom in priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- izdelava premoženjske bilance občine,
- finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
- vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
- sodelovanje s področnimi odbori in komisijami z udeležbo na sejah in predstavitvijo gradiv,
- posredovanje področnih informacij strankam,
- izvajanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

 

Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt