Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Urad župana

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Elizabeta Rakovec
(04) 518 31 05; 031 676 418
E-pošta

SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE
Barbara Bogataj
(04) 518 31 24; 041 767 390
E-pošta

GOSPODARSTVO, STANOVANJA, SOCIALA
Nataša Kopač
(04) 518 31 14; 051 365 897
E-pošta

TURIZEM IN RAZVOJNI PROJEKTI
Marjeta Šifrar
(04) 518 31 20; 031 685 524
E-pošta

VODENJE SPREJEMNE PISARNE
Jana Oblak
(04) 518 31 00
E-pošta

 

Urad župana opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja:

1. področje splošnih zadev:
- strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih
delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
- sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
- druge naloge glavne pisarne,
- organizacija pisarniškega poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva,
- nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
- naloge po zakonu o varstvu in zdravju pri delu,
- organizacija dela v občinski upravi,
- kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta,
- priprava in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
- naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
- načrtovanje, organizacija in izvedba protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
- organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- odnosi z javnostmi in informiranje javnosti,
- strokovna pomoč krajevnim skupnostim s področja splošnih zadev,
- zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
- civilna zaščita in reševanje, urejanje obrambnih dokumentov ter požarna varnost,
- naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave,
- druge naloge, ki po svoji vsebini sodijo v to področje.

2. področje normativno pravnih zadev:
- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
- sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
- priprava gradiva, organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov,
- priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
- izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,
- premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
- spremljanje in uporaba uradnih objav, predpisov, aktov za področje lokalne samouprave,
- izvajanje nalog na področju volilnih opravil,
- zbiranje gradiva za zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
- vodenje upravnega postopka na drugi stopnji v skladu s pooblastili,
- sodelovanje in priprava potrebnih dokumentov v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
- druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.

3. področje gospodarskih dejavnosti:
- izvajanje gospodarske strategije občine priprava elementov njene nadgradnje,
- realizacija razvojnih programov občine po posameznih projektih,
- gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori,
- načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi ter socialnimi stanovanji,
- vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
- naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
- pospeševanje razvoja obrti in podjetništva,
- pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
- priprava splošnih aktov za izvajanje kmetijske in podjetniške subvencijske politike občine in izvajanje subvencijskih ukrepov,
- priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov za regionalni razvojni program,
- izdelava prijav na razpise za skladnejši regionalni razvoj in razpise evropskih strukturnih skladov,
- skrb za uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
- razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
- sodelovanje v organih medobčinskih področnih ustanov, katerih soustanovitelj je občina,
- spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
- priprava investicijskih programov,
- izvajanje drugih nalog s tega področja.

4. področje družbenih dejavnosti:
- izvajaje vseh nalog ustanovitelja za delovanje javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnica, glasbena šola, zdravstveni dom z lekarno), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
- priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
- obdelava vlog za znižano plačilo vrtca ter izdaja odločb o plačilih staršev za programe vrtca,
- pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
- materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
- naloge za izvajanje službe za pomoč na domu,
- naloge s področja kulture in varstvo kulturne dediščine,
- naloge s področja socialnega varstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
- izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- skrb za razvoj in ohranjanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
- naloge s področja športa in rekreacije,
- priprava splošnih aktov za področje izvajanja subvencijske politike občine za področje športa, kulture in humanitarnih dejavnosti z izvajanjem subvencijskih ukrepov,
- izdelava razvojnih usmeritev na različnih področjih družbenih dejavnosti,
- skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordiniranje delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzor nad izvajanjem programov,
- pripravljanje in izvajanje programov javnih del,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
- opravljanje drugih nalog, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

5. uslužbenci v uradu vsak s svojega delovnega področja in v skladu s pooblastili izvajajo še:
- sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja (priprava gradiva za seje s predstavitvijo na sejah in izdelava zapisnikov),
- vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb na prvi stopnji z vodenjem evidence o upravnih stvareh in sodelovanjem v upravnih postopkih, ki jih vodjo drugi organi,
- pregled in kontrola računovodskih listin iz delovnega področja v skladu s pooblastili,
- posredovanje področnih informacij strankam.

Aktualno

Galerija

Kontakt