Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Delovna področja inšpektorata

Medobčinski inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas - Žiri, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na naslednjih področjih:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
- izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- pokopališka in pogrebna dejavnost,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
- oskrba s plinom,
- urejanje javnih parkirišč,
- javna razsvetljava v naseljih,
- javni potniški promet,
- upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
- mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
- občinske takse,
- turistične takse,
- ravnanje s plodno zemljo,
- zimska služba,
- uporaba zastave in grba,
- označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
- in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.


Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organi - pristojnosti. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obveščal javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge načine.

Aktualno

Galerija

Kontakt