Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.

 

Člani nadzornega odbora:

Silvo Pivk Hotavlje 26     4224 Gorenja vas - predsednik 
Jože Čadež Srednjja vas - Poljane 1 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Milena Alič  Murave 16  4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Aleš Karba     Volča 27 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Marija Pisk Srednja vas - Poljane 23 4223 Poljane nad Škofjo Loko  

  

Aktualno

Kontakt