Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Kanalizacija Javorje

 

 


Naziv operacije: Kanalizacija Javorje

Opis operacije:

Predmet operacije je izgradnja »Kanalizacije Javorje«. Kanalizacija Javorje obsega izgradnjo dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave - Javorje - Dolenčice v skupni dolžini 4,2 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Dolenčice. Sočasno z gradnjo Kanalizacije Javorje poteka tudi  rekonstrukcija LC Poljane – Javorje, ki vključuje ureditev LC Poljane – Javorje v dolžini 1 km, izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnikov, javne razsvetljave in utrditev brežine ceste. Rekonstrukcija ceste ni predmet operacije.

Namen operacije:

Osnovni namen operacije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na poselitvenih območjih Dolenčice, Javorje, Murave in Četena Ravan. Gradnja je skladna z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Z gradnjo se ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično osnovno šolo Javorje ter turistične in druge objekte na predmetnem območju gradnje.

Naziv upravičenca: Občina Gorenja vas-Poljane

Datum začetka operacije: 16.4.2007

Datum zaključka operacije: 31.12.2012

Viri financiranja (tekoče cene):

  • MGRT (ESRR): 1.102.411,00 EUR
  • Občina Gorenja vas-Poljane: 570.372,51 EUR
  • DDV: 334.556,70 EUR

Operacijo »Kanalizacija Javorje« delno financira  Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Kontaktne osebe:

  • dr. Kristina Knific, tel.: 04 5183122
  • Bernard Strel, tel. št. 04 5183116


Uporabne povezave:

 

Aktualno:

17.7.2013 je bil izveden izvedli poskusni zagon čistilne naprave Dolenčice. Poskusni zagon je bil izveden s strani dobavitelja čistilne naprave Sezam d.o.o. in izvajalca gradnje Topos Hotavlje d.o.o. ob prisotnosti predstavnikov Občine Gorenja vas-Poljane. Na javni kanalizacijski sistem Dolenčice –Javorje –Murave bo priključenih 33 objektov in 131 prebivalcev. Zagon ČN Četena Ravan je predviden v septembru 2013.

 

6.3.2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz ČN Dolenčice. Rezultati meritev so potrdili, da čistilna naprava obratuje skladno z zahtevami. Učinek čiščenja po BPK5 znaša nekaj manj kot 97 %, učinek čiščenja po KPK pa nekaj več kot 88 %.

11.4.2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz ČN Četana Ravan. Rezultati meritev so potrdili,, da čistilna naprava obratuje skladno z zahtevami. Učinek čiščenja po BPK5 znaša nekaj manj kot 97 %, učinek čiščenja po KPK pa skoraj 89 %.


Aktualno

    Sanacija regionalne ceste Trebija - Sovodenj

    Na občini Gorenja vas - Poljane je dne 18. 7.2017 v prisotnosti predstavnikov Direkcije RS za ceste in DRI potekalo sklepno usklajevanje obsežnega PZI projekta za izvedbo del celovite rekonstrukcije regionalne ceste R1-210 v delu Trebija – Sovodenj, ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo obnovljen dvokilometrski odsek od od km 0+500 do km 2+500, v okviru rekonstrukcije pa bodo na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno na območju nad jezom za elektrarno. Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na območju od Fužin do Trebije bo na podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 (območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. Projektiranje bo zaključeno predvidoma konca septembra, sledi recenzija projekta. Razpis za izbiro izvajalca del ter odkupi zemljišč so predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Kontakt