Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8.-10., 11.30-15.
sreda: 8.-10., 11.30-17.
petek: 8.-10., 11.-13.

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Krajevne skupnosti Komunala in gospodarske javne službe Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Varnost in zasebnost Sokolski dom Lokalne volitve 2018
Seje občinskega sveta

Uporabno

Greznice

Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi:
– prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
– posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.

Nepretočna greznica
je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Zgrajena je kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter drugih okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta, odlaganje v okolje je prepovedano. V kolikor greznica ali mala komunalna čistilna naprava nima zadostne kapacitete, mora uporabnik storitev zagotoviti pogostejše praznjenje.

Na območjih brez javne kanalizacije spada praznjenje greznic in odvoz mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav med obvezno gospodarsko javno službo, ki jo na območju občine Gorenja vas - Poljane izvajamo v okviru našega režijskega obrata.

Reden odvoz se izvaja po terminskem planu, in sicer na način, da bo izvajalec storitve pisno obvestil uporabnika storitve. Obvestilo bo poslano tri tedne pred načrtovano izvedbo storitve. Naloga uporabnikov storitve je, da izvajalcu omogočijo dostop do greznice oziroma male komunalne čistilne naprave in odprejo pokrov. Pri mali komunalni čistilni napravi mora biti navzoč upravljavec male čistilne naprave, da pove, koliko mulja se lahko odpelje. Uporabnik storitev lahko, v primeru potrebe, enkrat preloži termin izvedbe storitve, in sicer po predhodnem dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor tega ne stori, mu lahko izvajalec storitve zaračuna stroške prihoda in obveščanja.

Izreden odvoz se lahko naroči:
- po E-pošti: praznenje.greznic@obcina-gvp.si, 
- pri Kristini Knific, telefon: 051 328 488 ali (04) 518 31 22, in
- pri podizvajalcu Kanal d.o.o. , telefon: 041 311 267 ali (01) 786 70 73.

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, so lahko oproščena obvezne storitve, če zagotovijo, da bodo v okviru lastnega kmetijskega gospodarstva zagotavljala uporabo blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Pri tem velja, da gnojevka oz. gnojnica pri reji živali nastaja in da razpolagajo z ustreznim objektom za skaldiščenje. Lastnik izpolni obrazec izjave in evidenčni list greznice ter ju posreduje na naslov občine. Več informacij: Kristina Knific, telefon: (04) 518 31 22. 

OBVEŠČANJE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:

Lastnik objekta je po Uredbi dolžan pisno obvestiti občino v roku 30 dni pred pričetkom uporabe nepretočne greznice.

Obvestilo poda na obrazcu: Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE oziroma nepretočne greznice

Priloge

Aktualno

    Razpis območne likovne razstave

    Po nekaj letih premora bo OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka ponovno organizirala srečanje ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev.

    Pregledna razstava bo v galeriji Sokolskega doma od 23. avgusta do 18. septembra 2019.

     » preberi več

Galerija

Kontakt