Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Greznice

Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi:
– prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
– posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.
Nepretočna greznica je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Zgrajena je kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter drugih okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta, odlaganje v okolje je prepovedano. Cena za odvoz je po podpisu pogodbe z novim podizvajalcem nižja, kot je bila doslej.

V kolikor greznica ali mala komunalna čistilna naprava nima zadostne kapacitete, mora uporabnik storitev zagotoviti pogostejše praznjenje. V preteklosti smo greznične gošče po naročilu uporabnika storitev oddajali na čiščene v centralno čistilno napravo Kranj ali v Žiri. Cena je bila pri Komunali Kranj 180 evrov na odvoz. V letu 2014 smo v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda opremili čistilno napravo Gorenja vas z opremo za prevzem grezničnih gošč in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Na območjih brez javne kanalizacije spada praznjenje greznic in odvoz mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav med obvezno gospodarsko javno službo, ki jo na območju občine Gorenja vas - Poljane izvajamo v okviru našega režijskega obrata. Ker ta ne razpolaga s specialnimi komunalnimi vozili, je župan Milan Čadež 10. julija letos podpisal pogodbo s podizvajalcem Komunala Mežek d.o.o. Podizvajalec je bil izbran z javnim razpisom kot najugodnejši ponudnik. Do oblikovanja cene skladno z državno metodologijo se bo zaračunavala le storitev odvoza, ki znaša 70 evrov brez DDV za reden odvoz in 80 evrov brez DDV za izreden odvoz, oba za količino do 4 m3 gošče ali mulja. Storitev bo zaračunala občina na položnici za komunalne storitve.


Reden odvoz se bo izvajal po terminskem planu, in sicer na način, da bo izvajalec storitve pisno obvestil uporabnika storitve. Obvestilo bo poslano tri tedne pred načrtovano izvedbo storitve. Na območju gradnje javne kanalizacije se bo praznjenje uskladilo z gradnjo hišnih priključkov na javno kanalizacijo. Naloga uporabnikov storitve je, da izvajalcu omogočijo dostop do greznice oziroma male komunalne čistilne naprave in odprejo pokrov. Pri mali komunalni čistilni napravi mora biti navzoč upravljavec male čistilne naprave, da pove, koliko mulja se lahko odpelje. Uporabnik storitev lahko, v primeru potrebe, enkrat preloži termin izvedbe storitve, in sicer po predhodnem dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor tega ne stori, mu lahko izvajalec storitve zaračuna stroške prihoda in obveščanja v skupnem znesku 25 evrov brez DDV.

Izreden odvoz se lahko naroči ustno na občini pri Kristini Knific na tel. št. 051/328-488 ali 04/51-83-122 ali pri Mirku Mežku na tel št. 041/669-400 ali po e-mailu: praznenje.greznic@obcina-gvp.si.

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, so lahko oproščena obvezne storitve, če zagotovijo, da bodo v okviru lastnega kmetijskega gospodarstva zagotavljala uporabo blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Pri tem velja, da morajo razpolagati z ustrezno jamo za gnojevko in število glav velike živine praviloma ne sme biti manjše od števila stalno prijavljenih oseb. Lastnik izpolni obrazec izjave in evidenčni list greznice ter ju posreduje na naslov občine. V primeru nejasnosti se obrnite na Kristino Knific tel. št. 04/51-83-122. 

 

OBVEŠČANJE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:

Lastnik objekta je po Uredbi dolžen pisno obvestiti občino  v roku 30 dni pred pričetkom uporabe nepretočne greznice.

Obvestilo poda na obrazcu: Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE oziroma nepretočne greznicePriloge

Aktualno

Kontakt