Domov  |  Prijava  |  Registracija

Občina
Gorenja vas - Poljane


Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Telefon: 04 518 31 00  
Fax: 04 518 31 01
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Uradne ure:
ponedeljek: 8-12 h
sreda: 8-12 h in 14-17 h
petek: 8-12 h

travesti travesti renkli fotokopi makinası fotokopi makinası servisi ankara ankara temizlik şirketleri travesti
Občina Medobčinski inšpektorat in redarstvo Projekti občine Krajevne skupnosti Komunala in GJS Urejanje prostora Gospodarstvo Kmetijstvo Turizem Izobraževanje Kultura Šport Socialno varstvo Zdravstveno varstvo Požarno varstvo Prireditve Povezave Varnost in zasebnost Sokolski dom
Seje občinskega sveta

Uporabno

Male komunalne čistilne naprave

Konec leta 2015 je pričela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015, v nadaljevanju Uredba). Uredba  spreminja nekatere zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih izven javne kanalizacije. Bistvene spremembe se nanašajo v zvezi z roki za opremo obstoječih objektov z objekti za čiščenje komunalne čistilne odpadne vode i načina ureditve čiščenja.

 

ROKI:

Za obstoječe objekte se roki opreme stavb z ustreznimi objekti za čiščenje komunalne odpadne vode podaljšujejo. Obstoječe objekti so stavbe, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002. Roki so različni glede na lego stavb.  Če se obstoječa stavba nahaja znotraj zgoščene poselitve (aglomeracije) in nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo, se rok za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpade vode po zahtevah uredbe podaljšuje do 31.12.2023, za tiste izven območij aglomeracij pa je ta »ob prvi rekonstrukciji objekta«, če ima stavba urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z gradbenim dovoljenjem za stavbo (predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta), v nasprotnem primeru pa najkasneje do 31.12.2021. Aglomeracije v občini Gorenja vas-Poljane so podane v Preglednici 1, podrobnejše informacije pa lastniki stavb lahko pridobijo na Občini Gorenja vas-Poljane (osebno ali po telefonu: tel. št. 045183122).

 

KAKO UREDITI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE:

Na območjih z javno kanalizacijo ostaja po Uredbi obveznost lastnika objekta, da zagotovi odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer pa te možnosti ni, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z izgradnjo zasebnih objektov za čiščenje komunalnih odpadnih voda.  

Po uredbi so ustrezni objekti za čiščenje komunalnih odpadnih voda za stavbe, ki se nahajajo na območju aglomeracij in so brez možnosti priklopa na javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE. Te so lahko tipske (kot gradbeni proizvod je skladna s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim mednarodno priznanim enakovrednim standardom) ali netipske (kot je npr. rastlinska čistilna naprava). Izjema so vodovarstvena območja, kjer je v primeru prepovedi gradnje malih komunalnih čistilnih naprav še vedno obvezna gradnja nepretočnih greznic (to je neprepustnega zbiralnika vode, brez prekatov, ki je namenjen zbiranju komunalne odpadne vode). Vodovarstvena območja so določena z Odlokom o varstvu virov pitne vode iz leta 1989. Po njem je na teh območjih gradnja komunalnih čistilnih naprav prepovedana. Odlok bo predvidoma v letošnjem letu nadomestila nova uredba (pripravlja jo pristojno ministrstvo za okolje) s katero se bodo delno spremenila vodovarstvena območja in zahteve, zato je z izgradnjo nepretočnih greznic  smiselno počakati.

Za stavbe, ki se nahajajo izven aglomeracij in nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo so poleg malih komunalnih čistilnih naprav iz zgornjega odstavka z Uredbo določeni kot ustrezni objekti za čiščenje tudi male komunalne  z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (predizdelana tipska pretočna greznica po standardu SIST EN 12566-1 ali na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica skladna s standardom SIST EN 12566-4 ali drugim enakovrednim mednarodnim standardom)  iz katere se voda odvaja v enoto za nadaljnje čiščenje (npr. po standardu SIST EN 12566-6), filtracijo (npr.  po standardu SIST TP CEN /TR 12566-5) ali infiltracijo (npr.  po standardu SIST TP CEN /TR 12566-2). Podrobnosti v zvezi z koristno površini in konstrukcijskimi zahtevami so podane v 21. členu Uredbe.

 

OBVEŠČANJE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:

Lastnik objekta je po Uredbi dolžen pisno obvestiti občino v roku 15 dni po pričetku obratovanja male komunalne čistilne naprave oz. v roku 30 dni pred pričetkom uporabe nepretočne greznice.

Obvestilo poda na obrazcu: Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE oziroma nepretočne greznice


 PRVE MERITTVE in PREGLEDI MKČN do 50 PE (OCENA OBRATOVANJA)

Prve meritve:

V prvem letu obratovanja MKČN lastnik (upravljalec) zagotovi izvedbo prvih meritev po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer in sicer v prvem letu obratovanja MKČN, v 3. - 9. mesecu po prvem zagonu MKČN (9. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, Uradni list RS št. 94/14 in 98/15). Izvajalci prvih meritev: link.

Lastnik MKČN (upravljalec) posreduje poročilo o prvih meritvah (analizni izvid)  izvajalcu javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Občini Gorenja vas-Poljane) v roku 30 dni po njegovem prejemu. Na osnovi pozitivnega poročila izvajalec javne službe zniža okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v okolje.

Pregledi MKČN:

Prvi pregled MKČN do 50 PE izvede izvajalec javne službe prvo neslednje leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izda poročilo. Pregledi se izvajajo na tri leta.

 

USTREZNE MKČN:

S spremembo zakonodaje se spreminjajo tudi kriteriji pri izbiri MKČN, pri tem je dobro vedeti, da:

Na osnovi 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) potrebno pri izbiri ustrezne tipske MKČN preveriti tudi učinke čiščenja glede na parameter KPK, ki mora biti naveden v izjavi o lastnostih in označen na proizvodu (za tipske MKČN je na območjih izven aglomeracij zahtevan učinek čiščenja 80% za parameter KPK). Nadalje morajo MKČN, ki se jih vgrajuje znotraj območij aglomeracij, zagotavljati stopnjo čiščenja, ki je predpisana za to aglomeracijo (v kolikor gre za odvajanje in čiščenje odpadne vode znotraj aglomeracije, za katero je predpisano terciarno čiščenje, mora vgrajena MKČN zagotavljati enako stopnjo čiščenja).

Seznam MKČN in vse potrebne dodatne informacije so dostopne na GZS povezava.

 
Zloženka Male komunalne čistilne naprave
Zloženka je nastala v okviru LEADER projekta »Male komunalne čistilne naprave«. Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev, sredstev Občine Škofja Loka in Občine Gorenja vas – Poljane. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino zloženke so odgovorni partnerji projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane. Vsebina zloženke povzema veljavne predpise in tehnične specifi kacije v času izdaje (april 2011). V primeru njihovih sprememb je potrebno upoštevati aktualne spremembe, ki so dostopne na spletu: http://www.uradni-list.si/1 in http://www.sist.si/ecommerce/.

 

ODVOZ MULJA: http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=content&content_id=249

 

Spodaj je pripet filmček posnet v okviru projekta opreme POŠ Lučine, ki ga je sofinaciral tudi sklad Si.voda.

Priloge

Aktualno

Kontakt